20160603 121343.01

Μεταφορική ταινία προϊόντων τροφίμων

Υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστούνε πολλών ειδών μεταφορικές ταινίες τροφίμων.