Τυρολέβητας--

Τυρολέβητας (ημικυλινδρικός ή ορθογωνικός) πήξης γάλακτος

Στον τυρολέβητα πήξης γίνεται η πήξη του γάλακτος, μέσω των κατάλληλων προσθηκών του, με σκοπό την παραγωγή και επεξεργασία τυροκομικών προϊόντων. Με τα κατάλληλα εργαλεία που υπάρχουν γίνεται η ανάδευση, η κοπή, η στράγγιση και η εξαγωγή του τυροπήγματος σε καλούπια.